Board of Directors
         Date:
         

$img_title Chairman : Shri Sanjay Mukund Lele  
 Profile
$img_title Vice- Chairman : Shri. Madhav Ramkrishna Mate  
 
$img_title Directors : Shri Sudhir Rajaram Pandit  
    : Shri Mahendra Mahadev Pawar  
    : Shri Biru Ranu Khomane  
    : Dr.(Smt)Madhura Mukesh Kasbekar  
    : Shri. Kishor Kanchanlal Shah  
    : Shri. Sunil Gundopant Mutalik   
    : Shri Laxman Ambusa Pawar  
    : Shri. Vidhyanand Shankar Devdhar  
    : Shri. Mohan Shankar Phadke  
    : Shri. Prabhakar Trimbak Paranjpe  
    : Shri. Amit Pravin Shinde  
    : Adv. Smt. Alka Vijay Petkar  
    : Adv. Smt. Gauri Prasad Kumbhojkar  
    : Shri. Ramdas Vithoba Shinde  
$img_title Expert Director : Shri Ravindra Balwant Hejib  
$img_title Chief Executive Officer : Shri Jayant Kashinath Kakatkar